Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Norrtälje kommun’

Norrtelje tidning har lanserat sin valsajt. I dagsläget finns presentationer av några gruppledare från kommunen, fler kommer att följa. Den goda tanken är även att kommuninvånarna ska kunna gå in på sajten och ställa frågor till politiker, både till partiledarna och till kommunens gruppledare. Ett bra initiativ.

Jag kikade även på vilka frågor som man tror blir ”heta” i valrörelsen. Av de som röstat hittills är det hela 61% som tror att skolan blir den viktigaste frågan, på andra plats ligger ekonomi (17%).

Jag instämmer med de som röstat. Skolan kommer att bli en mycket viktig fråga i valet. Det är en oerhört viktig framtidsfråga för kommunen. Skolinspektionen har granskat våra skolor och kritiken stämmer väl överens med den bild vi från oppositionen har över förbättringsområden. Kritiken är allvarlig. Idag får inte alla barn den utbildning de har rätt till. Alltför många når inte kunskapsmålen. Var fjärde elev går ut grundskolan utan fullständiga betyg. IV-programmet är det största i gymnasieskolan. Och vi har den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i länet. Det hänger ihop, och det kräver ett tydligt politiskt ledarskap som prioriterar skolfrågan högt för att vända utvecklingen.

Så ser det inte ut idag. Trots den allvarliga kritik som lyfts fram har den borgerliga ledningen inte signalerat att några kraftfulla insatser är på väg inför hösten. Hur kan man starta upp ett nytt läsår med samma förutsättningar? Det kan inte ses som annat än oansvarigt. Ann S Pihlgren (m) och ordförande för barn- och skolnämnden hänvisar att det tar lång tid att vända en atlantångare, men det duger inte. Det finns många kommuner som visat handlingskraft och lyft resultaten på kort tid.

Jag vill inte höra hur många grader Pihlgrens atlantångare svängt i kurs. Norrtälje behöver framtidstro. Det kräver omedelbara insatser och en tydlig handlingsplan för hur vi ska gå från sista plats till täten som utbildningskommun. Jag vill inte att en enda lärare ska ha lägre förväntningar än att alla elever ska nå kunskapsmålen. Men de behöver uppbackning från politiken, de måste känna stöd i att de är den viktigaste resursen för barnens lärande. Och skolan behöver mer resurser. Inte ens de skickligaste pedagogerna kan lyckas med att nå bästa resultat när resurserna är för små och förutsättningarna för lärande är dåliga.

Socialdemokraterna har begärt ett offentligt möte om skolan innan sommaren. Vi vill att hela fullmäktige, berörda nämnder och tjänstemän får en dragning av skolinspektionens granskning. Vi vill att föräldrar, lärare och andra intresserade ska få möjlighet att vara med och diskutera. Vi hoppas att vi kan uppnå en bred politisk prioritering för att förbättra kommunens skolor. Redan innan sommaren behöver verksamheterna få besked om ökade resurser, så att de kan rekrytera mer personal och planera det pedagogiska arbetet inför hösten. Vi kan inte vänta.

Annonser

Read Full Post »

Moderaterna Fredrik Schulte, Madeleine Andersson och Susanne Lippert Enquist frågar i NT hur Socialdemokraternas oppositionsråd Elisabeth Björk ställer sig till RUT-avdraget. Eftersom NT:s debattsida har ett begränsat utrymme och det blir allt svårare att få inlägg publicerade i valrörelsen, tror jag inte att Elisabeth kommer att svara på artikeln. Socialdemokraterna har, så att säga, betydligt viktigare frågor att skriva om. Det finns politiska områden som måste tydliggöras när vi söker mandat att utveckla Norrtälje kommun. Skolan, personalpolitiken, välfärden och demokratin är några exempel vi gärna vill debattera.

Hur som helst, inlägget är vansinnigt onyanserat och bygger dessutom på faktafel. Författarna påstår att 11.000 jobb skulle försvinna om RUT avskaffades. Det är fel. Arbetsgivarorganisationen Almega säger själva att det kan röra sig om 5.600 jobb, men samtidigt är det omöjligt att i förväg säga hur många som skulle fortsätta köpa tjänsterna även om de inte fick skattereduktion. Det är i sig märkligt att Moderaterna, som i vanliga fall sätter stor tilltro till marknadsmekanismerna, så ivrigt vill skattesubventionera en viss bransch inom tjänstesektorn.

Enligt Statistiska Centralbyrån är det 1,3 procent av den svenska befolkningen som använt sig av RUT-avdraget. Halva befolkningen hade en årsinkomst under 200.000 kr år 2008. Av dessa var det bara sex promille (!) som använde sig av hushållsavdraget. Det ger en annan bild av RUT-avdraget än den som Moderaterna försöker beskriva i sin artikel. Det handlar alltså om en subvention tydligt riktad mot höginkomsttagare, varav de allra flesta skulle kunna betala för tjänsten även utan stöd från oss andra. Trots att det är ytterst få som utnyttjar avdraget tycker moderaterna att det ska betalas av alla. Vi Socialdemokrater tycker att skattepengarna kan användas på ett mer effektivt och rättvist sätt för att skapa jobb.

På ett år har 25.000 jobb försvunnit i offentlig sektor. Varför strider Moderaterna för RUT-avdraget, samtidigt som de är villiga att kasta ut våra välfärdsarbetare i ”utanförskap”? Det en jämställdhetsfråga eftersom det i stor utsträckning handlar om kvinnor. Det innebär en försämring av de välfärdstjänster som alla tar del av, inte bara några få. Att förskola, skola, vård och omsorg fungerar bra är den i särklass viktigaste faktorn för att få vardagspusslet att gå ihop. Vad hjälper det mig som småbarnsförälder att jag får göra avdrag för städning, när jag tvingas gå ner i arbetstid därför att dottern inte mår bra av den stökiga miljön på fritids?

Varför vill Moderaterna använda skattepengar till hushållsnära tjänster istället för att utveckla välfärden?

 

Läsvärt om RUT-avdraget hittar du på Storstad – här, här och här.

Alliansfritt Sverige skriver om Moderat klassretorik.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , . Progressiva bloggar hittar du hos Netroots.

Read Full Post »

Idag publicerade Norrtelje tidning en debattartikel undertecknad av mig, Kristian Krassman, Hanna Stymne-Bratt, Gary Park och Lars-Erik Jansson angående feriearbeten för ungdomar.

Socialdemokraterna i Norrtälje har tidigare motionerat om detta, vilket avslagits av de borgerliga partierna i fullmäktige, men vi hoppas att de nu kan ta till sig motionen med hänsyn till de resultat som undersökningen KOMMUT gett. Undersökningen, som bland annat baseras på tidigare elever i Norrtälje kommun, visar att feriearbete har en positiv inverkan på ungas etableringsmöjligheter, särskilt hos de unga som inte avslutat gymnasieskolan.

För tillfället har vi den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i Stockholms län. Det beror inte på att ungdomar inte söker jobb, som Reinfeldt hävdar. Det beror på att det inte finns några jobb att söka, det beror på att arbetsgivarna inte efterfrågar arbetskraft, och att ungdomarna inte står sig väl i konkurrensen om de jobb som erbjuds. Som kommunpolitiker har vi ett ansvar för våra ungdomar, och vi har ett ansvar för den kommunala servicen. Från vår horisont är ett enkelt sätt att kombinera detta ansvar att erbjuda alla ungdomar sommarjobb.

Vi socialdemokrater vill bidra till ungas etableringsmöjligheter genom att garantera kommunala feriearbeten. Alla har inte förutsättningar eller kontakter att kunna ordna sitt första sommarjobb. Men alla har förutsättningar att bidra i någon form till den kommunala servicen. När det även innebär att dessa ungdomar får erfarenheter som hjälper dem i det framtida arbetslivet finns det bara vinnare. Förlorarna är den moderata kommunledningen, som hittills röstat emot våra förslag om feriearbeten.

Read Full Post »

Jämställdhet kan aldrig uppnås genom att isoleras till en enskild politisk fråga. Alla politikområden måste genomsyras av jämställdhetsaspekten, och alla politiska beslut måste analyseras med utgångspunkt från hur de påverkar kvinnor respektive män. Det är enda sättet att uppnå reell jämställdhet.

Dagens samhälle presenterar en undersökning om ungdomsidrotten i kommunerna ur ett jämställdhetsperspektiv. De har tittat på antal aktiviteter per flicka i genomsnitt i relation till motsvarande för pojkar. Samtliga visar ett underskott för flickor. Killar idrottar betydligt mer än tjejer. Men det finns undantag. Haninge kommun är ett exempel, där underskottet för tjejer bara är 7,1 procent. Haninge är en hästkommun med fyra ridklubbar, och man har tre dansföreningar som är mycket aktiva.

Motsvarande siffra för Norrtälje kommun är betydligt sämre. Underskottet av aktiviteter per flicka är 34,5 procent! Trots att vi också skulle kunna räknas som en hästkommun, om den kommunala ledningen valde att prioritera och stötta hästverksamheten tydligare i kommunen. Och hur uppmuntrar vi flickor att utöva de mer traditionella ”pojkidrotterna”? Eller för den delen, hur uppmuntrar vi pojkarna att pröva på annat än fotboll, hockey och motocross? Vi talar ofta om den ökande ohälsan hos flickor och unga kvinnor i kommunen, det är hög tid att vi visar att vi tar den på allvar. Det är inte rimligt att pojkarna har tillgång till den största delen av idrottsaktiviteterna i kommunen.

Vi måste se till att flickor och pojkar har tillgång till fritidsaktiviteter och idrott på lika villkor!

Peter Andersson om Dagens samhälles undersökning

Read Full Post »

Norrtälje kommun krävs på skadestånd av SKTF, rapporterar Norrtelje tidning. Konflikten gäller hur SKTF-avdelningens ordförande, Annelie Dynewall, blivit behandlad.

En dyster historia målas upp där Dynewall fått utstå kränkningar och personliga påhopp. Dessutom har hennes fackliga tid minskats med fyra timmar, och hon tillåts inte delta i riskbedömningar inför olika förändringar, trots att hon är huvudskyddsombud.

Vi kan inte utesluta att kommunen beter sig så här för att förmå henne att hoppa av sitt uppdrag, säger Catarina Arborelius, ombudsman vid SKTF-centret i Stockholm.

SKTF hade tidigare ett samverkansavtal med kommunen, men det sades upp för ett år sedan när SKTF stämde kommunen inför Arbetsdomstolen. Då gällde konflikten anställningen av Lilian Eriksson, vilken senare slutade i katastof. Med facit i hand borde den borgerliga ledningen i kommunen lyssnat på SKTF.

Det är bedrövligt att moderaterna och deras stödpartier inte ser facket som en tillgång, utan istället motarbetar dem i kommunen. Även Lärarförbundets Magnus Hallqvist och Kommunals Gun-Britt Viktorsson har uttryckt att det har blivit tuffare att arbeta fackligt hos kommunen.

För att genomföra hållbara förändringar måste personalen ges möjlighet att påverka. Självklart har de anställda en stor vilja och förmåga att ständigt utveckla, förbättra och ta ansvar för verksamheten. Detta kan som jag ser det bara bli möjligt genom tidig dialog och samverkan mellan det politiska ledarskapet, berörda fackliga organisationer och verksamhetsledningar. Facket är en enormt viktig part i allt utvecklingsarbete, och det går inte att föra en trovärdig personalpolitik utan att se facket som en tillgång.

Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att den offentliga verksamheten ska kunna vara föregångare som arbetsgivare. Vi Socialdemokrater vill utveckla en tydlig arbetsgivarroll i det politiska ledarskapet för att Norrtälje kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Tillsammans med facket.

Read Full Post »