Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolinspektionen’

Skolinspektionen har under våren granskat skolorna i Norrtälje kommun. De anmärkningar man har stämmer i mångt och mycket väl överens med den bild vi från oppositionen har av skolan, som förstärkts av dialog med anställda, elever och föräldrar.

Några av de områden där det behövs krafttag är:

  • alla elever i grundskolan och gymnasieskolan når inte målen för utbildningen.
  • skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar i grundskolan.
  • en stor andel elever väljer bort moderna språk.
  • eleverna tycks ha svårast att nå målen i NO- och SO-ämnena.
  • andelen elever på individuella programmet är högre än i övriga riket och andelen elever på studieförberedande program lägre än i övriga riket. 
  • andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är för låg i kommunens förskolor och särskilt på fritidshemmen. 
  • kommunen behöver säkerställa att alla elever erbjuds särskilt stöd, studiehandledning på sitt modersmål, undervisning i svenska som andra språk, hem- och konsumentkunskap före årskurs 6, tillgång till grundläggande vuxenutbildning och modersmålsundervisning i gymnasieskolan
  • förskolorna och fritidshemmen arbetar inte i tillräcklig utsträckning med att motverka traditionella könsmönster.
  • kommunen utvärderar inte barngruppernas storlek och sammansättning kontinuerligt.
  • kommunen ser inte till att det finns en plan mot kränkande behandling i varje särskild verksamhet.

Alla beslut går att läsa på Skolinspektionens hemsida. Barn- och utbildningskontoret har även yttrat sig om beslutet.

Skolinspektionen har gjort sitt jobb. Nu är det dags för kommunen, politiken och verksamheterna, att göra sitt. Med ett stort mått av tacksamhet för att skolinspektionen varit ett stöd i att identifiera viktiga utvecklingsområden. Nu anser jag visserligen att mycket av det som påpekats skulle ha åtgärdats för länge sedan. Allt kom inte direkt som en överraskning. Jag hoppas att den styrande majoriteten är överens med oppositionen om detta, och att vi kan nå enighet i en långsiktig satsning för att höja kvalitén på verksamheten och se till att varje barn i vår kommun verkligen får den omsorg, utbildning och stöd de har rätt till.

Förhoppningsvis slipper vi höra fler kommentarer om att det ”bara” är lärarnas kvalitetsrapporter som brister, att skolinspektionens beslut är ”ojämna”, att inspektörerna har gjort ”fel”, att föräldrar klagar för att de inte kan se till ”helheten” eller att resultaten beror på den svaga utbildningstradition vi har i kommunen.

Att hitta förklaringar utanför det man själv rår över gynnar inte utvecklingen. Alla barn i Norrtälje kommun har rätt till en bra utbildning utifrån deras egna förutsättningar. Det är vårt ansvar som politiker att nå det målet. Och det når vi bara genom en öppen och demokratisk inställning till alla dem som finns i och berörs av verksamheten.

Mer om skola, ex: Demokrati a la Moderaterna eller Centern?Höjda ambitioner leder alltid längre än sänkta, Norrtälje förtjänar en gymnasieskola i framkant, En plats att varken vara stolt eller nöjd över, Möjligheternas skola, Ompröva kravet om ändrade arbetstider för lärarnaFp stödjer Socialdemokraters förslag, Nu räcker det med hafsverk, Ingen idé att satsa hårt och vara duktig om du är tjej

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , . Fler bloggar hos Netroots.

Annonser

Read Full Post »

Alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala eller ekonomiska förhållanden har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Med utgångspunkt från detta, och att alla elever i åldern 7-16 år har skolplikt, har Skolinspektionen granskat om denna rättighet även förverkligas för ungdomar som är placerade i Hem för vård eller boende (HVB) och som får undervisning vid sådana hem. Vid tiden för granskningen (hösten 2009) fanns det 114 ungdomar som hade rätt till särskild undervisning, på grund av att det inte bedömdes lämpligt för dem att delta i den reguljära skolan.

Skolinspektionen riktar stark kritik mot kommunerna för att barn- och ungdomar som har rätt till särskild undervisning i sitt HVB-hem inte får tillräcklig undervisning. I vissa fall är det så illa att ungdomar bara får undervisning fem timmar i veckan. Helt absurt att det kan vara så, och självklart helt oacceptabelt enligt lagen. Därför är det bra att Skolinspektionen ryter till ordentligt, och att HVB-elevernas situation sätts högt på dagordningen.

Dessa barn och ungdomar har det redan tufft, oftast med en trasslig och tragisk bakgrund, varför det är än viktigare att samhället stöttar dem. Dessa elever har lika stor rätt som andra elever till en god utbildning. Att anpassa utbildningen utifrån deras behov är det minsta man kan begära. Ett minimikrav för ett välfärdssamhälle, där barn och ungdomar inte ska drabbas på grund av att deras förutsättningar inte är lika gynnsamma som andras. Det kräver en medveten strategi från kommunerna där man värnar barn och ungdomars rätt till vård och ett tryggt boende, utan att förbise deras rätt till utbildning.

Skolinspektionens rapport, Undervisning vid Hem för vård eller boende

DN, SvD

Bloggat: Mats Gerdau, Martina Mossberg

Read Full Post »